Thorsten Renk

 

Lekcja 4 :: Tworzenie liczby mnogiej i mutacja "nosowa"

 

4.1. Tekst

4.2. Gramatyka

4.2.1. Tworzenie liczby mnogiej

4.2.2. Mutacja "nosowa"

4.3. Słowniczek

4.4. Tengwar

3.4.1. Kilka różnych uwag

3.4.2. Przykłady

3.4.3. Sposób zapisu uzywany w Beleriandzie

3.4.4. Przykłady

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.

 

Uwaga redakcji: do poprawnego odczytania tej lekcji musicie zainstalować czcionkę Elfica - do pobrania tutaj: Elfica TTF (v.1.2). Bez niej zamiast znaków pisma tengwar zobaczycie dziwne cyfry i litery w części 4.4. Tengwar.

 


 

4.1. Tekst

 

 

Lui ym

 

Sai lui ym na Chithaeglir. Yrch reviar min eryd. Dravar 'elaidh a lachar noer. Droeg athradar i thewair. In edain 'rogar a padar na i thelaith. I miss ah i chîn edledhiar. I minn vabar dhring a 'rynd a maethar. Binn rim 'wannar ah in yrch aphadar in edain.

 

e czasy

 

Są złe czasy w Górach Mglistych. ['= one (są) złe czasy'] Orkowie włóczą się w tych górach. Ścinają drzewa i rozpalają ognie. [‘= płomienie’]. Wilki przechodzą przez lasy. Ludzie boją się i odchodzą na równiny. Kobiety i dzieci idą na wygnanie. Mężczyźni chwytają młoty i kije (= maczugi?) i walczą. Wielu mężczyzn ginie ['= umiera'] i orkowie podążają za ludźmi.

 

top of page

 

4.2 Gramatyka

 

4.2.1 Tworzenie liczby mnogiej

 

W poprzedniej lekcji omawialiśmy sytuacje, w jakich ulegają zmianom pierwsze spółgłoski w wyrazach sindarińskich. Podczas tworzenia liczby mnogiej zachodzi nieco podobne zjawisko – zmieniają się samogłoski. Podstawą tego procesu jest upodabnianie się samogłosek do występującego w języku starosindarskim -i, które było archaiczną końcówką liczby mnogiej. Z tego powodu przesunięcia dźwiękowe, jakie mają miejsce podczas tworzenia liczby mnogiej nazywane są "przegłosem -i".

 

Podczas tworzenia liczby mnogiej samogłoski zmieniają się jak następuje:

 

a w ostatniej sylabie => ai, a w pozostałych sylabach => e:              

 

barad (wieża) => beraid (wieże)

aran (król) => erain (królowie)

 

Komentarz Galadhorna: Gdy jednak w jednej zgłosce występuje a i dwie następujące po sobie spółgłoski, liczbę mnogą tworzymy przez zmianę a w e, np. fang (broda) => feng (brody)

 

e w ostatniej sylabie => i, e w pozostałych sylabach nie zmienia się: 

 

edhel (elf) => edhil (elfy)

hên (dziecko) => hîn (dzieci)

 

i nie zmienia się:

                                        

ithil (księżyc) => ithil (księżyce)

 

o w ostatniej sylabie => y, o w pozostałych sylabach => e:                 

 

orod (góra) => eryd (góry)

orch (ork) => yrch (orkowie)

 

krótkie u => y, długie û w ostatniej sylabie => ui:

         

tulus (topola) => tylys (topole)     

dûr (ciemny) => duir (ciemni – l. mnoga)

 

y nie zmienia się:                                        

 

ylf (naczynie do picia) => ylf (naczynia)

 

zbitka io => y:                                          

 

thalion (bohater) => thelyn (bohaterowie)

 

dyftong au => oe:                                   

 

draug (wilk) => droeg (wilki)

 

zbitka ie w ostatniej sylabie => i:

            

miniel => minil (‘Miniel’ to nazwa elfa z Pierwszego Plemienia)

 

Wszystkie pozostałe dyftongi nie zmieniają się:

 

aew (ptak) => aew (ptaki)

 

Jeśli mamy słowo wielosylabowe, stosujemy kombinację wszystkich tych reguł – oddzielnie dla każdej samogłoski lub dyftongu.

 

annon (brama) => ennyn:a => e (bo nie występuje w ostatniej sylabie), o => y (ostatnia sylaba)

 

pennas (historia) => pennais: e bez zmian (bo nie występuje w ostatniej sylabie), a =>ai (ostatnia sylaba)

  

top of page

 

4.2.2 Mutacja "nosowa"

  

Mutacja "nosowa" łączy się tematycznie z liczbą mnogą gdyż powodowana jest najczęściej przez przedimek liczby mnogiej in. Głoska –n z przedimka asymilowana jest często przez następne słowo zmieniając przez to jego pierwszą głoskę. Inny kontekst występowania tego rodzaju mutacji stwarzają przyimki an i dan (o nich później).

 

Mutacja nosowa zmienia pierwszą głoskę wyrazu, ale w inny sposób niż mutacja słaba. Przesunięcia dźwiękowe podczas mutacji nosowej to:

 

p-, t-, c- (k-) zamieniają się w ph-, th-, ch-:

                 

 

pân (deska) => i phain (te deski)*

tawar (las) => i thewair (te lasy)

calad (światło) => i chelaid (te światła)

 

*[in + pain = i phainn odkleiło się od przedimka, przyklejając się do rzeczownika zmieniło jego pierwszą głoskę]

 

b-, d- zamieniają się w m-, n- ale dr- nie ulega zmianom:

                 

 

benn (mężczyzna) => i minn (ci mężczyźni)

daw (ciemność) => i noe (te ciemności)*

draug (wilk) => in droeg (wilki)

 

*[aw to "ał" = dyftong au, stąd taka forma l. mnogiej]

 

g- zamienia się w ng- ale gr-, gl- i gw- nie ulegają zmianom:

                 

 

galadh (drzewo) => i ngelaidh (te drzewa)

grond (maczuga) => in grynd (maczugi)

 

h- zamienia się w ch-:

                 

 

hammad (ubranie) => i chemmaid (te ubrania)*

 

*[przypominamy, że h to odpowiednik polskiego "ch", a ch to odpowiednik archaicznego polskiego "h" - głoska dźwięczna, wymawiana tak np. na Podhalu]

 

hw- zamienia się w 'w-:

                 

 

hwest (wietrzyk) => i 'wist (te wietrzyki)

 

f-, l-, m-, n-, r-, s- i th- nie podlegają mutacji nosowej, ale poprzedzający je przedimek skraca się do i, a w przypadku głoski r- przedimiek zmienia się w idh

                 

fen (próg)

lam (język)

mellon (przyjaciel)

nath (tkanina)

rem (sieć)

salph (zupa)

thond (korzeń)

w liczbie

mnogiej

staje się:

i fin (te progi)

i laim (te języki)

i mellyn (ci przyjaciele)

i naith (te tkaniny)

idh rim (te sieci)

i sailph (te zupy)

i thynd (te korzenie)

 

rh- i lh- zamieniają się w 'r- i 'l-:

                 

 

rhass (urwisko) => i 'ress 

lhûg (wąż) => i 'lyg

         

top of page

 

3.3  Słowniczek

 

sindarin

polski

 

 

aew

ptak

aphada-

podążać (za kimś)

athrada-

przejść (przez coś)

barad

wieża

bess

kobieta (dowolnej rasy)

draug

wilk

drava-

ścinać

dring

młot

edledhia-

iść na wygnanie

groga-

bać się

grond

kij, maczuga, taran

gwanna-

umrzeć

hên

dziecko

czas

maba-

chwycić

maetha-

walczyć

orch

ork

pada-

iść

rim

dużo, wiele

talath

równina

tawar

las

thalion

bohater

tulus

topola

um

zły (niedobry)

 

top of page

 

4.4 Tengwar

 

4.4.1 Kilka różnych uwag

 

W tengwarze używa się symboli modyfikujących znaki literowe:

 

falista linia zwana tyldą   p– oznacza nasalizację dźwięku (dodanie najbardziej podobnej spółgłoski nosowej przed oznaczoną tak głoskę). Przed t, d, th, dh, n dodajemy n:

 

= Gondor.

 

Tylda nad znakiem d oznacza dodanie n: Go(n)dor.

 

Przed p, b, f, v, m w podobny sposób dodajemy m. Przed c (k), g, ch, gh, ñ (ng) dodajemy ñ.

 

Podkreślenie   ? pod literą oznacza zwykle podwojenie tej litery:

 

= mellon z podwojonym l.

 

Są tu jednak wyjątki: podwojenie głosek nosowych oznaczamy inaczej: podwojone ss to k lub ,. Symbol e: (podkreślone f) w środku wyrazu oznacza transkrypcję ph. Znak e służy do zapisu ph na końcu wyrazów i f w środku i na początku wyrazów. Litera f na końcu wyrazu zapisywana jest w tengwarze jako r.

 

Komentarz Galadhorna: Tolkien w Dodatku E do Władcy Pierścieni pisze, że v (polskie w) na końcu wyrazów, zapisuje się w sindarinie pismem łacińskim za pomocą litery f. Czyta się tę literę w tej pozycji zawsze jako v.

 

Głoskę w (podobną do polskiego ł) występującą po innym znaku możemy zaznaczyć używając tehty  ê nad tą głoską:

 

= Arwen.

 

Jeśli nad jakim znakiem nazbierałoby się nam zbyt wiele tehtar, możemy także użyć znaku dla głoski w.

 

Jeśli chcemy zapisać słowo zaczynające się od zbitki i z inną samogłoską, pierwsze i oznaczamy znakiem l:

 

= iaur (stary).

 

Znaku .E używamy także do zapisu zbitki aw (czytanej jak polskie "au" lub "ał") na końcu wyrazu:

 

5.E = naw (myśl).

 

top of page

 

4.4.2 Przykłady

 

 

 

grond (maczuga), lembas, linnod (krótki wiersz, linijki tekstu), Rohirrim, gwedh (węzeł), hwest (wietrzyk)

 

top of page

 

4.4.3 Sposób zapisu używany w Beleriandzie (tzw. styl beleriandzki).

 

Istnieją różne sposoby posługiwania się tengwarem, w zależności od używanego języka i miejsca, gdzie używano tego pisma. W stylu beleriandzkim samogłoski nie są zapisywane poprzez tehtar, lecz oznacza się je pełnymi znakami literowymi:

 

] l ` h . to kolejno a, e, i, o, u.

 

W stylu beleriandzkim imię Aragorn wyglądałoby tak: ]7]sh76

 

 

Jeśli chcemy zaznaczyć samogłoskę długą, używamy andaith – "znaku wydłużenia":

 

w]7]2 2.R7 = Barad dûr.  

 

 

Dodatkowo w sposobie beleriandzkim znaki m, n, y różnią się od standardowych:

y to m,      t to podwojone m czyli mm

6 to n,       5 to podwojone n czyli nn  

(r zapisujemy w tym sposobie zawsze symbolem 7)

i to samogłoska y*

 

Komentarz Galadhorna: sindarińska samogłoska y wymawiana jest podobnie do niemieckiego ü albo francuskiego u w lune. Podobieństwo do polskiej samogłoski y jest duże, ale nie jest są to w żadnym razie dźwięki identyczne.

 

yljjh6 = mellon = przyjaciel (podwójny zapis znaku j)

]5h6 = annon = brama (5 jako podwójne n).

 

W sposobie beleriandzkim z reguły nie używa się tehtar: wyjątkiem może tu być tylda do zapisu w:

 

sé]5] = gwanna = on umiera (3 osoba liczby poj).

 

top of page

 

4.4.4 Przykłady

 

Oto napis z Bramy Morii zapisany w stylu beleriandzkim:

 

Ten sam napis w zapisie standardowym:

 

Ennyn Durin aran Moria: pedo mellon a minno!

 

A ten napis chyba poznajecie:

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!